Företrädesmission 2021

751874

OssDsign tillförs 270 MSEK genom övertecknad företrädesemission och utnyttjad övertilldelningsoption

ONS, MAJ 12, 2021 08:00 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

OssDsign AB (publ):s (”OssDsign” eller ”Bolaget”), meddelar idag att nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 240 MSEK (”Företrädesemissionen”) övertecknades, vilket innebär att inga garantiåtaganden därmed kommer att utnyttjas. Teckningsgraden uppgick till cirka 185 procent. Mot bakgrund av den höga efterfrågan har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 30 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Aktier i Övertilldelningsoptionen tilldelades strategiska och institutionella investerare. Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen tillförs OssDsign cirka 270 MSEK före transaktionskostnader.

OssDsign offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

TIS, APR 20, 2021 14:05 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i OssDsign AB (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt i samband med den företrädesemission om cirka 240 miljoner kronor som offentliggjordes via pressmeddelande den 2 mars 2021 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Kommuniké från extra bolagsstämma i OssDsign AB (publ)

FRE, APR 09, 2021 11:45 CET

Idag har extra bolagsstämma hållits i OssDsign AB (publ) (”Bolaget”). Närvaro på stämman skedde uteslutande genom poströstning. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av bolagsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämma som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.ossdsign.com).

Styrelsen för OssDsign har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 240 MSEK i kombination med en övertilldelningsoption om upp till cirka 30 MSEK

TIS, MAR 02, 2021 08:00 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies