Börsnotering 2019

751874

OSSDSIGN TILL NASDAQ FIRST NORTH

Villkor för Erbjudandet i Sammandrag

Antal emitterade aktier:5 500 000 st
Emissionskurs:27,50 SEK per aktie
Emissionsbelopp:151,3 MSEK kronor
Börsvärde:336 MSEK före Erbjudandet
Teckningsåtaganden:Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till 111,6 MSEK
Teckningsperiod:3 - 17 maj 2019
Minsta teckningspost:200 aktier, motsvarande 5 500 SEK
OM OSSDSIGN

OssDsign utvecklar och marknadsför innovativa implantat för förbättrad läkning och behandling av bendefekter. Grunden i bolaget är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. OssDsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.

ERBJUDANDET

Bolaget bildades år 2011 och under 2012 togs en första generation av implantatet i kliniskt bruk. En bredare marknadslansering initierades under 2017 då lokal närvaro etablerades i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Under hösten 2017 påbörjade Bolaget sin etablering i USA som är världens största medtech-marknad. Under 2018 bildades det amerikanska dotterbolaget OssDsign Inc och uppbyggnad av en egen organisation påbörjades. Bolaget ser en stark tillväxtmöjlighet i USA och avser att genomföra betydande marknadssatsningar där under de kommande åren. Därutöver kommer OssDsign satsa på en fortsatt tillväxt i Europa samt etablering på den japanska marknaden.

OssDsign har genomfört lyckade marknadsetableringar och noterat ett betydande intresse för Bolagets produkter som manifesteras i snabbt stigande försäljning över de senaste åren. OssDsign bedömer att det finns goda förutsättningar att etablera Bolagets patientspecifika implantat som standard vid behandlingar av skall- och ansiktsskador till följd av trauma, strålbehandling, tumörer, stroke eller medfödda defekter. OssDsigns målsättning är att uppnå en världsledande position inom patientspecifika ansikts- och skallbensimplantat. OssDsigns målsättning är vidare att uppnå en rullande årsomsättning som överstiger 200 MSEK under inledningen av 2023.

För att uppnå bolagets målsättningar behöver betydande marknadssatsningar genomföras under de kommande åren och för att finansiera dessa har OssDsign beslutat genomföra det förestående erbjudandet som vid full teckning tillför 139 MSEK efter transaktionskostnader.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som OssDsign styrelse har upprättat med anledning av erbjudandet och upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

I syfte att tillgodose en eventuell överteckning i emissionen har bolaget utfärdat en option till Erik Penser Bank vilken omfattar ytterligare högst 825 000 nyemitterade aktier, motsvarande ytterligare 22,7 MSEK. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dag för handel i bolagets aktier på Nasdaq First North. Priset för aktier i övertilldelningsoptionen kommer att vara detsamma som erbjudandepriset. Aktier i övertilldelningsoptionen förvaras avskilt från nyemitterade aktier i övrigt och kommer endast att tilldelas vissa utvalda institutionella investerare.

ANMÄLAN OM TECKNING AV AKTIER

Teckning av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel som under anmälningsperioden ska inges till Erik Penser Bank på nedanstående adress:

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/OssDsign
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se


Ifylld anmälningssedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17:00 den 17 maj 2019. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen av anmälningsperioden. 

Anmälan om teckning av aktier kan i vissa fall även ske direkt via din förvaltare. I sådant fall ska förvaltaren kontaktas direkt för mer information om anmälningsförfarandet.

TILLDELNING

Tilldelning av aktier beslutas av bolagets styrelse i samråd med Erik Penser Bank. Primärt syfte är att uppnå god spridning av ägandet för att uppfylla Nasdaq First Norths spridningskrav och att uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden som anmälningssedeln inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälningssedeln avser eller helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser, institutionella investerare och depåinnehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras. Även affärskontakter, medarbetare och andra till OssDsign närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank kan komma att prioriteras.

BESKED OM TILLDELNING

Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 21 maj 2019. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

TECKNINGSÅTAGANDEN

I samband med erbjudandet har OssDsign erhållit teckningsförbindelser från ett antal privata och institutionella investerare, däribland Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder och Alto Invest. Teckningsåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 111,6 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av erbjudandet.

LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Första dag för handel är planerad till den 24 maj 2019.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies