Aktien

Kortnamn: OSSD

ISIN-kod: SE0012570448

Handelsplats: Nasdaq First North

Viktig information om First North:
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
e-mail: certifiedadviser@penser.se